Alnakka.net:Skrivemåte

Frå Alnakka.net
Versjonen frå 15. april 2020 kl. 15:49 av Bottolf (diskusjon | bidrag) (Utbyting av tekst - « För » til « For »)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
 Retningslinjor 
Norsk · English
Brukarar
Personvern
Opphavsrett
Emne
Synsvinkel
Skrivemåte


Norsk språkform

Hovudspråkforma her er nynorsk, men bidrag på bokmål er velkomne. Om du bidreg med fint innhald og avvikande eller dårlig språk, så er bidraga dine sjølvsagt akkurat like velkomne — så lenge du berre godtek at andre rettar og/eller normerer språket ditt.

Nynorsk

Av hensyn til lesarane prøver vi å halde skrivemåten mest mulig konsekvent. Utgangspunktet er at vi følgjer Nynorskordboka med hovudvekt på midtnorske former. I mange fall brukar vi ein annan skrivemåte, og språkforma er lagt tett opp til dialekten på Nordmør, i Fosen og i klassisk trondheimsdialekt. For detaljar, sjå Ordlista.

Merk at bidrag er like velkomne om du følgjer den eine eller andre typen nynorsk, men bidragsytarar som følgjer ei anna normering må rekne med at språkforma i bidraga deras kan bli endra.

Hebraisk og arameisk

Når vi brukar hebraiske ord, så skal dessa skrivast etter sefardisk uttale. Vi skriv ng for ע, for צ og for ח; vi skriv kh for כֿ, sj for שׁ; vi skriv allveg b for בֿ; og vi markerer trykksterke stavingar (med unntak av første stavinga i ordet) med aksent (ṣedaká, maḥlóket, sefer). Dagésj ḥazák blir normalt skreven som dobling av konsonanten. Meir omfattande retningslinor finst på sida Hjelp:Hebraisk.

Djudíospanjol (jødespansk)

Vi transkriberer normalt djudíospanjol etter eldre kastiljansk rettskriving heller enn etter moderne fonetisk skrivemåte (que (ikkje ke), borecas (ikkje borekas), ápio (ikkje apyo)).

Jiddisch

Vi følgjer eit kompromiss mellom YIVO-, Harkavy- og Birnbaumrettskrivinga i transkripsjon av jiddisch. Det vil seie at vi skriv ai (ikkje ay el. aj), ch (ikkje kh; for ḥét og khaf), é (for e som blir uttala som æ i Litauen og ei i Polen), ei (ikkje ey el. ej), ó (for o som blir uttala som u i sørlige dialektar) og ts. Ved ord som blir uttala som ou i polsk j. og som oi i litauisk j. skriv vi ou. Ved kort vokal doblar vi gjerne konsonanten. Meir omfattande retningslinor finst på sida Hjelp:Jiddisch.

Indiske språk

Ved transkripsjon av språk som pandjābī og hindī held vi oss i hovudtrekk til den tradisjonelle filologiske transkripsjonen, inkludert lengdestrek over lange vokalar og prikk under retroflekse konsonantar. Viktige unntak frå dessa hovudreglane er:

  • Lengdestrek blir òg markert ved lang e og o: sēvā, bōl.
  • Historisk ai og au som blir uttala som monoftong i moderne pandjābī blir transkribert som æ ( < ai) og å ( < au).
  • Palatale konsonantar blir transkribert som dental konsonant pluss j: tj tjh dj djh og sj.
  • Nasal mellom kort vokal og konsonant blir skreven som n eller m etter samenhengen.