Mezuzá

Frå Alnakka.net
Mezuzá.

Mezuzá (hebr. מְזוּזָה betyder eigentlig ‘dörkarm’ og blir uttala «mesosá» (med stemte S-ar) på hebraisk. Asjkenazím i Norge seier gjerne mesóse eller mesúse, i ei norsk utgåve av den jiddische uttalen. Mezuzáen har to deler: 1: ein keláf (pergament) med to handskrevne sitat frå 5. mosebok, og 2: ein liten avlang boks eller sylinder som vanlegvis er laga av metall, glass eller tre. Utapå boksen står gjerne enten ein sjin eller sjindaletjód. Dette står for Sjaddái — eitt av namna som blir bruka for å vise til Gud i jødedommen.

Kvar skal ein ha mezuzót?

Etter halakhá (jødisk religiøs lov) skal alle rom som er minst 2X2 meter, blir bruka til permanent bustad og ikkje blir bruka til avtrede eller lagring av avfall, ha ein mezuzá ved kvar dör som går inn til rommet. Mange har òg ein mezuzá på arbeidsstaden sin. Når det gjeld döra inn til hovudrommet i synagogen, finst det olike syn: I nokre tradisjonar (sefardím: portugisarjødar) følgjer ein rebbí Mosjé ben Maimón (Maimonides, haRambam) i dette spørsmålet: Maimonides sa at ein ikkje skal ha ein mezuzá her. I andre tradisjonar (marokkanske sefardím) brukar ein å ha ein mezuzá ved döra til synagogerommet.

Kva gjer vi före vi sett opp mezuzót?

Rett före vi sett opp ein mezuzá for oss sjølve eller for vårt eige hushald, seier vi denna berakháen:

בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לִקְבּֽוֹעַ מְזוּזָה׃

Barúkh attá ADONÁI, Elohénu, mélekh hangolám, asjér kiddesjánu bemiṣvotáv, veṣivvánu likbóang mezuzá.

Velsigna er Du, ADONÁI, vår Elohím, regent over universet, som helga oss med boda Dine og baud oss å feste mezuzáen.

Om vi sett opp mezuzáen for andre, seier vi denna berakháen i staden:

בָּרוּךְ אַתָּה יי אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל קְבִיעַת מְזוּזָה׃

Barúkh attá ADONÁI, Elohénu, mélekh hangolám, asjér kiddesjánu bemiṣvotáv, veṣivvánu ngal kebingàt mezuzá.

Velsigna er Du, ADONÁI, vår Elohím, regent over universet, som helga oss med boda Dine og baud oss om festing av mezuzáen.

Rett etter at berakháen er sagt (og de som er til stades har sagt «Amén!»), sett vi opp mezuzáen. Om vi skal sette opp fleire mezuzót i same økta, seier vi berakháen berre före den første mezuzáen.

Kossen blir mezuzáen festa?

Mezuzáen skal settast opp på den dørkarmen som er til høgre når ein går inn. Spansk-portugisiske sefardím: Mezuzáen skal settast opp 1/3 ned frå toppen av dörkarmen. Asjkenazím: Mezuzáen blir festa innaför øvre tredjedel av dörkarmen men minimum ei handbreidd (ca 10 cm) frå toppen.

Skrå eller loddbeint?

De fleste sefardím (spansk-portugisiske, marokkanske), mizraḥím (syriske) og asjkenazím festar mezuzáen på skrå, med øvste enden inn mot döra/rommet (sjå illustrasjon øvst til høgre), men nokre sefaradím (Balkan) festar mezuzáen ofte loddrett (rett opp og ner).

Kva står på pergamentet?

Inni mezuzáen skal det vara ein liten handskreven pergamentrull med tekst frå 5. mosebok (kap. 6, v. 4-9; kap. 11, v. 13-21). Dessa to tekstane utgjer samen med 4. mosebok kap. 15, v. 37-41 eitt av de mest sentrale elementa i jødedommen. De går under namnet Sjemàng Jisraél (etter de to første orda), eller berre sjemàng, og de utgjer kjernen i det jødiske bøneritualet.

Grunnen til at ein har denna teksten på dörkarmen finn vi i teksten sjølv, der det står: וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך (Ukhtabtám ngal mezuzót betékha ubisjngarékha = ‘og skriv dem [= dessa orda] på dørkarmane i huset ditt og på portane dine’).

Nynorsk

Hør, Israel! ADONÁI er Guden vår; ADONÁI er éin.

Du skal elske ADONÁI, Guden din, med heile hjarta ditt og med heile hugen din og med all makta di. Dessa orda og boda som eg gjev deg i dag, skal du gjømme i hjarta ditt. Du skal innprente dem i borna dine og tala om dem når du sitt i heimen din og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp. Du skal binde dem på handa di til eit merke og bera dem på panna som ein minnesetel og skrive dem på dørstolpane i huset ditt og på portane dine.

Om de lyder de boda som eg gjev dokker i dag, og elskar ADONÁI, Guden dokkers, og tjener Honom med heile hjarta dokkers og heile hugen dokkers, skal eg late landet få regn i rette tid — haustregn og vårregn — så du kan hauste inn kornet og vinen og oljen. Gras skal eg late vekse på marka for buskapen din, og du skal få eta deg mett. Men akt dokker vel at di ikkje let dokker lokke til fråfall, så di dyrkar andre gudar og bøyer dokker og tilbed dem. For da logar vreiden ått ADONÁI opp mot dokker. Han stengjer himmelen, så det ikkje kjem regn, og jorda ikkje gjev grøde. Og di går snart til grunne i det gode landet som ADONÁI gjev dokker.

Så legg dokker da dessa orda mine på hjarta og minne! Bind dem på handa til merke og ber dem på panna som ein minnesetel! Lat borna lære dem på det viset at du talar om dem når du sitt heime og når du går på vegen, når du legg deg og når du står opp. Skriv dem på dørstolpane i huset ditt og på portane dine! Da skal di og borna dokkers få leva lenge i det landet ADONÁI svor at han ville gje fedrane dokkers, like lenge som himmelen kvelver seg over jorda.

Svensk

Hör: Israel, den Evige är vår Gud, den Evige är den Ende.

Du skall älska den Evige, din Gud, av allt ditt hjärta, av all din själ och av all din kraft. Och dessa ord, som jag befaller dig i dag, skola vara i ditt hjärta. Du skall inskärpa dem hos dina barn, du skall tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skola vara som ett märke mellan dina ögon. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Så skall det ske: Om I hören mina bud, vilka jag bjuder eder i dag, att älska den Evige, eder Gud, och att tjäna honom av allt edert hjärta och av all eder själ, då skall jag giva åt edert land regn i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få inbärga din säd och ditt vin och din olja. Jag skall giva din boskap gräs på din mark, du skall äta och bliva mätt. Tagen eder till vara, så att icke edert hjärta bliver förfört, så att I viken av och tjänen andra gudar och bugen eder inför dem. Då skall den Eviges vrede upptändes mot eder, och han skall tillsluta himmelen, så att regn icke faller och marken icke giver sin gröda och I skolen snart bliva utrotade ur det goda land, som den Evige giver eder.

Dessa mina ord skolen I lägga på edert hjärta och på eder själ, I skolen binda dem som ett tecken på eder hand, och de skola vara som ett märke mellan edra ögon. I skolen lära edra barn dem, i det att du talar om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar, på det att edra dagar och edra barns dagar må bliva många i det land, som den Evige med ed har lovat edra förfäder att giva åt dem, lika länge som himmelen välver sig över jorden.

Siddur Avaudas habaure. Bönbok for synagoga, hem och skola utgiven av Mosaiska församlingen i Malmö, Malmö 5710/1950. (Side 175-177.)

Bokmål

Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt. Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op. Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne. Og du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.

Dersom I nu er lydige mot mine bud, som jeg gir eder idag, så I elsker Herren eders Gud og tjener ham av alt eders hjerte og av all eders sjel, da vil jeg gi eders land regn i rette tid, høstregn og vårregn, og du skal samle i hus ditt korn og din most og din olje, og for ditt fe vil jeg gi dig gress på dine marker, og du skal ete og bli mett. Ta eder i vare at eders hjerte ikke dåres, så I viker av og dyrker andre guder og tilbeder dem, og Herrens vrede optendes mot eder, og han lukker himmelen til, så det ikke kommer regn, og jorden ikke gir sin grøde, og I hastig blir utryddet av det gode land Herren gir eder.

Så legg eder da disse mine ord på hjerte og på sinne og bind dem som et tegn på eders hånd og la dem være som en minneseddel på eders panne og lær eders barn dem ved å tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger dig, og når du står op, og skriv dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter, forat eders og eders barns dager må bli mange i det land som Herren tilsvor eders fedre å ville gi dem, og I må leve der like så lenge som himmelen hvelver sig over jorden.

Det Norske Bibelselskap 1930, Bible Gateway™

Dansk

Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er een.

Og du skal elske HERREN din Gud af hele dit Hjerte, af hele din Sjæl og af hele din Styrke. Disse Bud, som jeg pålægger dig i Dag, skal du tage dig til Hjerte; og du skal indprente dine Børn dem og tale om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op; du skal binde dem som et Tegn om din Hånd, de skal være som et Erindringsmærke på din Pande, og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit Hus og på dine Porte.

Og hvis I nu lyder mine Bud, som jeg i Dag pålægger eder, så I elsker HERREN eders Gud og tjener ham af hele eders Hjerte og hele eders Sjæl, så vil jeg give eders Land dets Regn i rette Tid, både Tidlegregn og Sildigregn, så du kan høste dit Korn, din Most og din Olie; og jeg vil give Græs på din Mark til dit Kvæg; og du skal spise dig mæt. Men vogt eder, at ikke eders Hjerte dåres, så I falder fra og dyrker andre Guder og tilbeder dem; thi da vil HERRENs Vrede blusse op imod eder, og han vil lukke Himmelen, så der ikke falder Regn, og Jorden ikke giver Grøde, og I skal hurtigt udryddes af det herlige Land, HERREN vil give eder.

I skal lægge eder disse mine Ord på Hjerte og Sinde, binde dem som et Tegn om eders Hånd og lade dem være et Erindringsmærke på eders Pande, og I skal lære eders Børn dem, idet I taler om dem, både når du sidder i dit Hus, og når du vandrer på Vejen, både når du lægger dig, og når du står op. Og du skal skrive dem på Dørstolperne af dit Hus og på dine Porte, for at I og eders Børn må leve i det Land, HERREN tilsvor eders Fædre at ville give dem, så længe Himmelen er over Jorden.

Det gamle Testamente. Copyright 1931: Det danske Bibelselskab.

Islandsk

Heyr Ísrael! Drottinn er vor Guð; hann einn er Drottinn!

Þú skalt elska Drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni og af öllum mætti þínum. Þessi orð, sem ég legg fyrir þig í dag, skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala um þau, þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til hvíldar og þegar þú fer á fætur. Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningarbönd á milli augna þinna og þú skalt skrifa þau á dyrastafi húss þíns og á borgarhlið þín.

Ef þér hlýðið skipunum mínum trúlega, þeim er ég legg fyrir yður í dag: að elska Drottin Guð yðar, og þjóna honum af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar, - þá mun ég gefa landi yðar regn á réttum tíma, haustregn og vorregn, svo að þú megir hirða korn þitt, aldinlög þinn og olíu þína. Þá mun ég og láta gras spretta í högum þínum handa skepnum þínum, svo að þú megir eta og saddur verða.

Gætið yðar, að hjarta yðar láti ekki tælast og þér víkið ekki af leið og dýrkið aðra guði og fallið fram fyrir þeim, ella mun reiði Drottins upptendrast í gegn yður, og hann mun loka himninum, svo að eigi komi regn og jörðin gefi eigi ávöxt sinn, og þér munuð skjótlega eyðast úr landinu góða, sem Drottinn gefur yður.

Fyrir því skuluð þér leggja þessi orð mín á hjarta yðar og huga, og þér skuluð binda þau til merkis á hönd yðar og hafa þau sem minningarbönd á milli augna yðar. Og þér skuluð kenna þau börnum yðar með því að tala um þau, þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst til hvíldar og þegar þú fer á fætur. Og þú skalt skrifa þau á dyrastafi húss þíns og á borgarhlið þín, til þess að þér og börn yðar megið lifa í landinu, sem Drottinn sór feðrum yðar að gefa þeim, svo lengi sem himinn er yfir jörðu.

Devteronomium -- Fimmta bók Móse på Netútgáfan

Plattysk

Israel, hör to un mark di dat! De Herr is unse Gott, de Herr ganz Allên.

Un den Herrn, dînen Gott, schallst du vun Harten lêv hebben, dîn Sêl schall for em brennen, un mit all dîn Kraft schallst du em denen. Düsse Wör, de ik di hüt upleggen do, schallst du ganz to Harten nemen. Ok dîn Kinner schallst du êr up de Sêl binnen un dar vun spreken, wenn du tohûs oder up de Reis büst, wenn du to Bett geist un wenn du wedder upsteist. Du schallst êr as Teken an de Hand binnen un êr as en Denkmal up de Stêrn dregen. Du schallst êr an den rechten Balk vun dîn Hûsdör un an dîn Pôrten schrîven.

[...]

Johannes Jessen: Dat Ole Testament in unse Moderspraak. Vun dat Beste en goot Deel. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1937, 4. Auflage 1968. (Side 96.)

Engelsk

HEAR, O ISRAEL: ADONAY OUR GOD, ADONAY IS ONE.

And thou shalt love Adonay thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I command thee this day, shall be upon thy heart; and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thy hand, and they shall be for frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the door-posts of thy house, and upon thy gates.

And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto My commandments which I command you this day, to love Adonay your God, and to serve Him with all your heart and with all your soul, that I will give the rain of your land in its season, the former rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thy wine, and thine oil. And I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be satisfied. Take heed to yourselves, lest your heart be deceived, and ye turn aside, and serve other gods, and worship them; and the anger of Adonay be kindled against you, and He shut up the heaven, so that there shall be no rain, and the ground shall not yield her fruit; and ye perish quickly from off the good land which Adonay giveth you.

Therefore shall ye lay up these My words in your heart and in your soul; and ye shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be for frontlets between your eyes. And ye shall teach them your children, talking of them, when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt write them upon the door-posts of thy house, and upon thy gates; that your days may be multiplied, and the days of your children, upon the land which Adonay swore unto your fathers to give them, as the days of the heavens above the earth.

Basert på Jewish Publication Society Bible (JPS 1917)

Fransk

Ecoute, Israël : l’Eternel est notre Dieu, l’Eternel est un !

Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces devoirs que je t’impose aujourd’hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu l’en entretiendas, soit dans ta maison, soit en voyage, en te couchant et en te levant. Tu les attacheras, comme symbole, sur ton bras, et les porteras en fronteau entre tes yeux. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.

Or, si vous êtes dociles aux lois que je vous impose en ce jour, aimant l’Eternel, votre Dieu, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie opportune, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison, et tu récolteras ton blé, et ton vin et ton huile. Je ferai croître l'herbe dans ton champ pour ton bétail, et tu vivras dans l'abondance. Prenez garde que votre cœur ne cède à la séduction, que vous ne deveniez infidèles, au point de servir d'autres dieux et de leur rendre hommage. La colère du Seigneur s'allumerait contre vous, il défendrait au ciel de répandre la pluie, et la terre vous refuserait son tribut, et vous disparaîtriez bientôt du bon pays que l’Eternel vous destine.

Imprimez donc mes paroles dans votre cœur et dans votre pensée ; attachez-les, comme symbole, sur votre bras, et portez-les en fronteau entre vos yeux. Enseignez-les à vos enfants en les répétant sans cesse, quand tu seras à la maison ou en voyage, soit que tu te couches, soit que tu te lèves. Inscris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors la durée de vos jours et des jours de vos enfants, sur le sol que l’Eternel a juré à vos pères de leur donner, égalera la durée du ciel au-dessus de la terre.

La Bible. Traduite du texte original par les membres du Rabbinat Français sous la direction de Zadoc Kahn, Grand-Rabbin. Paris (les éditions colbo), 1994. ISBN 2853321495 (Side 252 og 259.)

Spansk (kastiliansk ladino)

Semah Israel .A. Eloenu .A. ehad. [Oye, Israel: .A. nuestro Dio, .A. uno.]

Y amaras a .A. tu Dio con todo tu coraçon, y con toda tu alma, y con todo tu aver. Y seran las palabras estas que yo te encomendan oy sobre tu coraçon, y repetirlashas a tus hijos, y hablaras en ellas, en tu estar en tu casa, y en tu andar por la carrera, y en tu echar, y en tu levantar. Y atarlashas por señal sobre tu mano, y seran por Tefilin entre tus ojos. Y escrevirlashas sobre umbrales de tu casa, y en tus puertas.

Y será si oyendo oyerdes á mis encomendanças que yo encomendan á vos oy: para amar á .A. vuestro Dio, y para servirlo con todo vuestro coraçon, y con toda vuestra alma. Y daré lluvia en vuestra tierra en su hora temprana y tardie, y cogerás tu civera, y tu mosto, y tu azeyte. Y daré yerva en tu campo para tu quatropea, y comerás, y hartartehas. Sed guardados a vos, que no se sombaya vuestro coraçon, y vos apartedes y sirvades á dioses otros: y vos humilledes a ellos, y erescerá furor de .A. en vos, y detendrá a los cielos y no será lluvia, y la tierra no dará a su hermollo, y deperdervoshedes ayna de sobre la tierra la buena que .A. dan a vos.

Y pondredes a mis palabras estas sobre vuestro coraçon, y sobre vuestra alma, y ataredes a ellas por señal sobre vuestra mano, y seran por Thephilin entre vuestros ojos, y abezaredes a ellas á vuestros hijos, para hablar en ellas en tu estar en tu casa, y en tu andar el la carrera, y en tu echar, y en tu levantar. Y escrevirlashas sobre umbrales de tu casa, y en tus puertas. Por que se muchiguen vuestros dias, y dias de vuestros hijos sobre la tierra que juró .A. a vuestros padres para dar a ellos como dias de cielo sobre la tierra.

Orden de los cinco Tahaniot (Amsterdam 1630) / Orden de bendicion conforme el uso del K. K. de Sepharad (Amsterdam 1634)

Latin

audi Israhel Dominus Deus noster Dominus unus est

diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et ex tota anima tua et ex tota fortitudine tua   eruntque verba hæc quæ ego præcipio tibi hodie in corde tuo   et narrabis ea filiis tuis et meditaberis sedens in domo tua et ambulans in itinere dormiens atque consurgens   et ligabis ea quasi signum in manu tua eruntque et movebuntur inter oculos tuos   scribesque ea in limine et ostiis domus tuæ

si ergo oboedieritis mandatis meis quæ hodie præcipio vobis ut diligatis Dominum Deum vestrum et serviatis ei in toto corde vestro et in tota anima vestra   dabo pluviam terræ vestræ temporivam et serotinam ut colligatis frumentum et vinum et oleum   fænum ex agris ad pascenda iumenta et ut ipsi comedatis ac saturemini   cavete ne forte decipiatur cor vestrum et recedatis a Domino serviatisque diis alienis et adoretis eos   iratusque Dominus claudat cælum et pluviæ non descendant nec terra det germen suum pereatisque velociter de terra optima quam Dominus daturus est vobis   ponite hæc verba mea in cordibus et in animis vestris et suspendite ea pro signo in manibus et inter vestros oculos conlocate   docete filios vestros ut illa meditentur quando sederis in domo tua et ambulaveris in via et accubueris atque surrexeris   scribes ea super postes et ianuas domus tuæ   ut multiplicentur dies tui et filiorum tuorum in terra quam iuravit Dominus patribus tuis ut daret eis quamdiu cælum inminet terræ

Sjå òg


Jødiske symbol

ner tamíd (Evig lys) · Hekhál (Arón kódesj, Toráskåp) · Torá (Mosebøkerne) · vestido (mengíl, mantel) · rimmoním · puntero (jad) · tebá (bimá, almemmár) · tallét (tallit, talles, bønesjal) · tefillín (bønereimer) · kippá (jarmelke, kalott) · mezuzá (dörkarm) ·